Tags : Principal

วางแผนลงทุนเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณ กับกองทุนสำรอ

ท่านทราบหรือไม่ว่า…ประชากรไทยมีอายุยืนยาวมากขึ้นทุกๆปี มีแนวโน้มความเสี่ยงจากการมีเงินไม่พอใช้หลังเกษียณ (Shortfall Risk) เพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอาจไม่สามารถเอาชนะอัตราเงินเฟ้อ (Inflation Risk) ในอนาคต การเตรียมตัวให้พร้อมกับการวางแผนการลงทุนเRead More