Tags : ESE – Elderly Services Excellence”

“ESE – Elderly Services Excellence” มิติใหม่ของศูนย์ด

วัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีความถดถอยในหลายด้าน ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หากผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องหรืออยู่ในที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จะทำให้ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะที่เสี่ยงและมีอาการทรุดตัวลงได้ง่าย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวผู้สูงอายุRead More