Tags : E-money

สถานการณ์ E-money ในสหราชอาณาจักรในปี 2021

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดตลอด 2 ปี ทำให้การใช้ E-money เติบโตอย่างมากอย่างก้าวกระโดด ในสหราชอาณาจักรก็เช่นเดียวกัน สังเกตได้จากตัวเลขผู้ประกอบธุรกิจ E-money ช่วงปี 2020 มีมากถึง 1,200 ราย E-money คือ อะไร E-money ในประเทศอังกฤษจะหมายความว่า มูลค่าของเงินตรา (Read More