Tags : ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

จดหมายขอบคุณและห่วงใยจากทีมศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์

ตามที่ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ และผู้ประกอบการได้ประกาศร่วมแรงร่วมใจกัน “พักก่อน” หรือพักการให้บริการเป็นการชั่วคราวก่อนนั้น ศูนย์การค้าฯ ตระหนักดีว่า อาจมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเราในครั้งนี้ ซึ่งเหตุแห่งการตัดสินใจนั้น เราคงไม่สามRead More