Tags : ดร. คงกระพัน อินทรแจ้ง

PTTGC International (Netherlands) B.V. บริษัทย่อยของ GC ประ

การเข้าซื้อกิจการ allnex เป็นการสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ GC ในการเป็น “เคมี…ที่เข้าถึงทุกความสุข” และเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของ GC ควบคู่กับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและธุรกิจอย่างยั่งยืน GC สามารถช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ Read More