Tags : Dare to Dream

Dare to Dream แรงบันดาลใจเบื้องหลังฟาสต์เวิร์ค Start-Up มาแ

“เราอยากเป็นทั้งแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยฝันให้ไกลเท่าที่ใจหวัง อย่าให้ข้อจำกัดเดิมๆ หรือความคุ้นเคยในอดีตทำให้ฝันของคุณเล็กลง เพราะเราเชื่อว่าทุกความฝันเป็นจริงได้ ไม่ว่าฝันนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม” CK Cheong, CEO @Fastwork  คุณซีเค เจิง (Read More