Tags : ยูโอบี

ซิตี้ประกาศข้อตกลงขายธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล (consumer

ซิตี้ได้ประกาศการบรรลุขัอตกลงในการขายธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลของซิตี้ ประเทศไทย อินโดนีเชีย มาเลเชีย และ เวียดนาม ให้แก่ กลุ่มธนาคารยูโอบี หรือต่อไปเรียกว่า “ยูโอบี” โดยธุรกรรมดังกล่าวรวมถึงธุรกิจธนาคารลูกค้าบุคคล (retail banking) และธุรกิจบัตรเครดิต แต่ไม่รวมRead More