Tockto ผนึกกำลัง Depa และ กสศ. เปิดโครงการ “New Me – ปีนี้พูดอังกฤษได้” รุ่นที่ 4 มุ่งอัปสกิลภาษาอังกฤษให้ครู เพิ่มคุณภาพในการสอน นำสู่การพัฒนาอนาคตของชาติ

 Tockto ผนึกกำลัง Depa และ กสศ. เปิดโครงการ “New Me – ปีนี้พูดอังกฤษได้” รุ่นที่ 4 มุ่งอัปสกิลภาษาอังกฤษให้ครู เพิ่มคุณภาพในการสอน นำสู่การพัฒนาอนาคตของชาติ

Tockto ผนึกกำลัง Depa และ กสศ. เปิดโครงการ “New Me – ปีนี้พูดอังกฤษได้” รุ่นที่ 4 มุ่งอัปสกิลภาษาอังกฤษให้ครู เพิ่มคุณภาพในการสอน นำสู่การพัฒนาอนาคตของชาติ

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของคนในสังคมมาก โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ทำให้ผู้เรียนเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา บริษัท ต๊อกโตะ จำกัด เห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการเรียนรู้ จึงพัฒนาแอปพลิเคชันเรียนภาษาด้วยตนเองขึ้น ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และการประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาตนเองของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในโรงเรียนกว่า 600 โรงทั่วประเทศ และขณะนี้ได้เปิดตัวโครงการ “New Me – ปีนี้พูดอังกฤษได้” รุ่นที่ 4 เป็นรุ่นพิเศษ เพื่อช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของครู และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้

ในวันเปิดตัวโครงการฯ นี้ มีการเสวนาพิเศษหัวข้อ “เทคโนโลยีกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในครูไทย”  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ คุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และ คุณพัชรนันท์ ชัยชาญทิพยุทธ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารฝ่ายวิชาการ บริษัท ต๊อกโตะ จำกัด (Tockto) ร่วมให้มุมมองและทิศทางในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนให้ครู

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ กล่าวว่า “เมื่อ Innovation เข้ามาเปลี่ยนโลก ทำให้เทคโนโลยีสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ภาคการศึกษาจึงต้องพัฒนาให้ทันต่อโลกปัจจุบันการให้บริการของแอปพลิเคชัน Tockto ช่วยให้ครูเข้าถึงการเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น ส่งผลดีต่อระบบการศึกษาของไทยและตอบโจทย์ความสามารถในการเรียนรู้ของเยาวชนยุคดิจิทัล รวมไปถึงภาคธุรกิจ โดยปกติ GDP ของไทย ภายใต้รูปแบบธุรกิจเดิมมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 5% ต่อปี แต่ปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการจาก Physical เป็น Non-Physical ตอบโจทย์ยุคสมัยมากขึ้น จึงเชื่อว่าจะช่วยให้ GDP ของไทยเติบโตขึ้นต่อเนื่องอย่างแน่นอน”

คุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

คุณธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ กล่าวว่า “ครูมีบทบาทในการจัดการศึกษาและใกล้ชิดกับนักเรียน ทักษะของครูจึงสำคัญกับการต่อยอดสู่อนาคต ปัจจุบันเรามีโรงเรียนมากกว่า 30,000 โรง การจะมอบโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างทั่วถึง นับเป็นความท้าทายยิ่ง ทั้งนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปมีราคาสูง ครูเข้าไม่ถึง โครงการลักษณะนี้จึงช่วยมอบโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ ช่วยสร้างความเสมอภาคให้ทุกคนเข้าถึงเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพตนเอง ด้วยเทคโนโลยี AI การเรียนรู้เป็นไปแบบยืดหยุ่น (blended learning) เรียนรู้ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ เน้นเนื้อหาที่กระชับและตรงประเด็น (micro-learning) ช่วยพัฒนาความรู้และทักษะการสอน ช่วยลดเรื่องการเรียนรู้ถดถอยให้นักเรียนในสถานการณ์วิกฤตต่าง ๆ ได้ ทั้งยังทำให้ครูมีตัวช่วยในการจัดการเรียนรู้ ไม่รู้สึกโดดเดี่ยว”

คุณพัชรนันท์ ชัยชาญทิพยุทธ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้บริหารฝ่ายวิชาการ บริษัท ต๊อกโตะ จำกัด (Tockto)

คุณพัชรนันท์ ชัยชาญทิพยุทธ เปิดเผยว่า “จากการเดินทางไปงาน World Expo ที่ต่างประเทศได้เห็นประกาศรับสมัครงานที่มีการระบุสัญชาติที่สามารถสมัครเข้าทำงานได้ แต่ไม่มีสัญชาติไทย ด้วยเหตุผลว่า คนไทยยังสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในระดับนานาชาติไม่ได้ จึงเกิดโครงการ New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้ขึ้น ด้วยความตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรไทยที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทั้งนี้ส่วนที่เป็นจุดเริ่มต้นและพื้นฐานสำคัญของการสร้างบุคลากรคือการศึกษา โครงการในรุ่นที่ 4 นี้จึงมุ่งเป้าไปยังการพัฒนาครูโดยเฉพาะ เพราะครูเป็นรากฐานของระบบการศึกษา โดยมุ่งให้ครูสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาพร้อมกับมีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษไปใช้อัปสกิลการสอนและช่วยพัฒนานักเรียนซึ่งจะเป็นอนาคตของชาติต่อไป”

โครงการ New Me ปีนี้พูดอังกฤษได้ รุ่นที่ 4 มุ่งส่งเสริมและพัฒนาภาษาอังกฤษของครูด้วยการเพิ่มคอร์สพิเศษ Classroom English Speaking ฝึกพูดภาษาอังกฤษในห้องเรียน เพื่อให้ครูมั่นใจและสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนได้ดีขึ้น ทั้งนี้โครงการฯ ยังมีคอร์ส Basic English Speaking และ Everyday English Speaking ให้บุคคลทั่วไปเลือกสมัครเรียนตามความต้องการ โดยแต่ละคอร์สจะมีเนื้อหา 30 บทเรียน เปิดให้เข้าเรียน ทบทวน และฝึกซ้ำได้ไม่จำกัดครั้ง ตั้งแต่ 15 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2565

สำหรับผู้ที่เรียนจบคอร์สและและมีผลคะแนนทดสอบการพูดด้วยระบบ AI มากกว่า 80% จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรจาก Tockto และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยตลอดระยะเวลาการจัดทำโครงการ New Me รุ่นที่ 1-3 ตั้งแต่ต้นปี 2565 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่สมัครเข้าร่วมโครงการรวมกว่า 12,000 คน ผ่านคอร์สเรียนที่สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตได้จริง

โครงการเปิดให้สมัครเรียนแล้ววันนี้ – 5 ตุลาคม 2565 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์โครงการ tockto.me/new-me หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ fb.com/tocktoTH  ทั้งนี้การสมัครเข้าร่วมโครงการจะมีมัดจำ 300 บาท เพื่อป้องกันการสละสิทธิ์หรือเรียนไม่จบหลักสูตร ทำให้ผู้ต้องการเข้าร่วมโครงการท่านอื่นเสียสิทธิ์ ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้รับเงินมัดจำคืน 100% เพียงเรียนจบคอร์สครบตามเงื่อนไข ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tockto ได้จากทั้ง หรือ

“Tockto ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ เพราะทักษะภาษาช่วยเปิดโอกาสในการเข้าทำงาน เปิดอนาคตให้กว้างขึ้น เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาคนไทยให้ก้าวไปสู่โลกอนาคตที่ทุกคนจะมีโอกาสในชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน”

คุณพัชรนันท์ กล่าวทิ้งท้าย

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tockto

Tockto เป็นแอปพลิเคชันฝึกภาษาด้วยตนเองโดยเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการฟังและพูด แบบ Micro-Learning คือ การเรียนรู้ที่มีขนาดเล็กตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและจำข้อมูลความรู้ได้ง่ายในเวลาอันสั้น นำไปปรับใช้ในชีวิตหรือการทำงานได้จริง มีจุดเด่นคือการฝึกพูดโต้ตอบด้วยระบบ Duet ที่มีการตรวจความถูกต้องของการออกเสียงด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแสดงคะแนนในการออกเสียงแต่ละคำในประโยคที่ฝึกให้ดู การเรียนภาษาด้วย Tockto ต่างจากการเรียนภาษาทั่วไปตรงที่เน้นทักษะการฟังและพูด โดยให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริง ด้วยการพูดโต้ตอบกับเจ้าของภาษาผ่านวิดีโอจำลองสถานการณ์ เพื่อลดปัญหาความกลัวพูดผิดและความประหม่าในการพูดกับบุคคลจริง ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาและสถานที่เรียนได้ตามสะดวก ตัดความลำบากในการเดินทางและการหาเวลาเรียนให้ตรงกับผู้สอนในแต่ละวันด้วย

 

Share