Tags : Home Isolation

ประเมินอาการผู้ป่วยโควิด สีเขียว เหลือง แดง รู้ผลติดเชื้อ ท

ประเมินอาการความรุนแรงของผู้ป่วยยืนยันติด “โควิด-19” ก่อนรักษา เข้าข่ายกลุ่มสีเขียว เหลือง หรือแดง กรณีหาเตียงให้ผู้ป่วยที่มีหลักประกันสุขภาพ ติดต่อกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ โทร 1330 กรณีเป็นผู้ประกันตน แจ้งสำนักงานประกันสังคม โทร 1506 เมื่อผู้ป่วRead More