Tags : Gvillage Co-creation Hub

Gvillage Co-creation Hub ฮับของการร่วมคิดสร้างสรรค์ เสนอแนว

รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย ความท้าทายของธุรกิจผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ในยุคโควิด คงจะเป็นความท้าทายที่สุดกว่ายุคไหนๆที่ผ่านมา อย่างที่ทราบกันว่างบการตลาดสำหรับโฆษณามักจะถูกตัดออกก่อนในช่วงนี้วิกฤตการณ์เกิดขึ้น ผู้ประกอบการกำเงินสดและสื่อสารในช่องทางที่Read More