Tags : โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

แพทย์แนะวิธี 4 ตั้งรับเมื่อรู้ว่าเป็น “มะเร็ง”

ทุกวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกๆปี เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer Day) ปัจจุบันสถิติผู้ป่วยมะเร็งทียังมีปริมาณเพิ่มขึ้นสูงขึ้นในทุกๆ ปี ในแต่ละวัน และ “มะเร็ง”  ยังคงเป็น 1 ใน 10 อันดับโรคร้ายที่เป็นภัยคร่าชีวิตคนไทยและผู้คนทั่วโลก โดยมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี มะเRead More