Tags : เอส โฮเทล แอนด์

“เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท” ชูกลยุทธ์ Eco-Luxury

ลองนึกภาพวันหยุด ที่นอกจากจะได้พักผ่อนอย่างมีความสุขท่ามกลางบรรยากาศอันงดงามแล้ว คุณยังได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเป็นส่วนหนึ่งอย่างกลมกลืนกับท้องถิ่นไปพร้อมกัน  จากภาพแนวคิดดังกล่าว ทำให้ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (S Hotels and Resorts: Read More