Tags : เทศกาลข้าวเมาะโน๊ะ”

ม.ทักษิณและภาคีเครือข่ายร่วมกันพัฒนานวัตกรรมสังคมและยกระดับ

มหาวิทยาลัยทักษิณและองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดกิจกรรมสร้างสรรค์จากฐานรากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างชุมชนสันติสุขและพหุวัฒนธรรมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้คนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความความรัก ความสามัคคี และลดความระแวงซึ่งกัRead More