Tags : รู้ใจ จับมือ RABBIT LINE PAY

รู้ใจ จับมือ RABBIT LINE PAY เพื่อให้การจ่ายเบี้ยประกันภัย

รู้ใจ ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทย เพิ่มทางเลือกในการชำระเงินให้กับลูกค้า โดยร่วมมือกับ Rabbit LINE Pay  แพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย ที่มีผู้ลงทะเบียนใช้งานมากกว่า 8.5 ล้านคน เพื่อให้ลูกค้ารู้ใจสามารถชำระเบี้ยประกันภัยไดRead More