Tags : มูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์

มูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ลงนาม MOU ร่วมกับ มูลนิธิทันตนวั

โรงพยาบาลรวมใจรักษ์ @สุขุมวิท 62 ในฐานะผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ นำโดย นพ. สุนทร ศรีทา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ และ นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลรวมใจรักษ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบRead More