Tags : มิว สเปซ รุกอุตสาหกรรมอวกาศ เริ่มสร้างยานลำแรกปี64

มิว สเปซ รุกอุตสาหกรรมอวกาศ เริ่มสร้างยานลำแรกปี64

ในปี 2563 นับว่าเป็นปีที่กิจกรรมทางอวกาศกลับมาคึกคักอีกครั้ง ทั้งจากการที่ภาครัฐผลักดันให้เกิด พ.ร.บ. กิจการอวกาศ และการสร้างกลไกเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการอวกาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย new S-curve ที่จะRead More