Tags : มหาวิทยาลัยศิลปากร

ม. ศิลปากร พร้อมตั้งศูนย์เทียบโอนหลักสูตรประกาศนียบัตร ด้าน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. หรือ TCEB  (ทีเส็บ) ร่วมผลักดัน พัฒนาและเพิ่มศักยภาพของประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษาไมซ์ในอาเซียน  พร้อมตั้งศูนย์เทRead More