Tags : นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์

นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ พร้อมคณะเข้าเยี่ยม ประธานหอการค้า

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายกฤษฎ อิสระชานน กลุ่ม Changemaker คิดเพื่อไทย เข้าเยี่ยมประธานหอการค้าไทย-จีน นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล เพื่อรับฟังแนวทางการขยายการค้าและการลงทุนไทยจีน ท่านประธานหอRead More