Tags : ข้อกำหนดกรุงเทพ

ครบรอบ 10 ปี “ข้อกำหนดกรุงเทพ” TIJ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิต

TIJ จัดเวทีเสนอนวัตกรรมทางความคิดเพื่อสร้างกลไกความช่วยเหลือผู้ก้าวพลาด  ย้ำการให้ “โอกาส” จากสังคมคือสิ่งสำคัญที่สุด เปิดมิติใหม่ฝึกอาชีพให้ผู้ก้าวพลาดสู่โลกดิจิทัล ให้ก้าวทันโลกยุคใหม่พร้อมทำงาน-ประกอบอาขีพเลี้ยงดูตัวเอง/ครอบครัวได้   รู้จRead More