SPC SAHAPAT ทุ่มกว่า 1,000 ล้านบาท เปิดศูนย์กระจายสินค้า รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี ตั้งเป้าศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ดีเดย์ให้บริการธันวาคมนี้

 SPC SAHAPAT ทุ่มกว่า 1,000 ล้านบาท เปิดศูนย์กระจายสินค้า  รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี ตั้งเป้าศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ดีเดย์ให้บริการธันวาคมนี้

SPC SAHAPAT ทุ่มกว่า 1,000 ล้านบาท เปิดศูนย์กระจายสินค้า รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี ตั้งเป้าศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ดีเดย์ให้บริการธันวาคมนี้

SPC SAHAPAT ทุ่มงบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท เตรียมเปิดศูนย์กระจายสินค้าหลัก ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่กว่า 70 ไร่ พื้นที่จัดเก็บสินค้ากว่า 40,000 ตร.ม.  รองรับสินค้าใหม่ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค เน้นบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้คล่องตัวเพื่อกระจายสินค้าไปทั่วทุกภาคของประเทศ   พร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี และ Logistics Hub ของภูมิภาคในอนาคต

นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) หรือ SPC เปิดเผยว่า   บริษัทฯ ได้ใช้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท เพื่อเปิดคลังสินค้าแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท SPC ได้ก่อสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่นี้ บนที่ดินกว่า 70 ไร่ ประกอบด้วย 3 อาคาร ซึ่งเป็นพื้นที่คลังสินค้าประมาณ 58 ไร่ และมีพื้นที่จัดเก็บสินค้ากว่า 40,000 ตร.ม. นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ส าหรับรองรับการพัฒนาในอนาคตอีก 12 ไร่  พร้อมเปิดบริการในช่วงเดือนธันวาคมนี้

สำหรับคลังสินค้าแห่งใหม่นี้ SPC วางแผนที่จะปรับใช้เทคโนโลยีใหม่ในการจัดการคลังสินค้า เพื่อรองรับสินค้าใหม่ๆ และสินค้าที่มีความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภค รวมถึงการจัดการเรื่องระบบโลจิสติกส์ให้รวดเร็ว คล่องตัวในการกระจายสินค้าไปทั่วทุกภาคของประเทศ โดยในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมาได้มีการทดสอบระบบขนส่งนี้เพื่อพัฒนาในขั้นตอนต่อไปบริษัทมีนโยบายการน าระบบ Solar Rooftop เข้ามาใช้ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทในด้านพลังงานทดแทน รวมไปถึงเป็นการรองรับการบริหารคลังสินค้า เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development: SD

ทั้งนี้ การเปิดคลังสินค้าใหม่ดังกล่าว นับเป็นการดำเนินการที่สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก และ Logistics Hub ของภูมิภาค SPC มีระบบขนส่งด้วยรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle) อีกด้วย

Share