Be Better Together เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน 500,000 บาท โครงการกองบุญชีวิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 Be Better Together  เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน 500,000 บาท โครงการกองบุญชีวิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Be Better Together เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน 500,000 บาท โครงการกองบุญชีวิต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คุณธนัทอร สุรีย์รักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด พาโครงการ Be Better Together  เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สมทบทุน โครงการกองบุญชีวิต มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 14:09 น. ที่ผ่านมา โครงการ Be Better Together นำโดย คุณธนัทอร สุรีย์รักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน 500,000 บาท “โครงการกองบุญชีวิต มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ” ณ วังสระปทุม

สำหรับมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นับเป็นองค์การพัฒนาเอกชน ที่ดำเนินพันธกิจในการพัฒนาเด็กด้อยโอกาสในประเทศไทย และมอบโอกาสให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยิ่งกว่าเดิม

โครงการ Be Better Together เป็นเกียรติและความภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งใน 65 ปี ของมูลนิธิ  ซี.ซี.เอฟ. เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการดำเนินงานของโครงการสืบเนื่องต่อไป

 

Share