ซาโนฟี่ สนับสนุนสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยจัดทำหนังสือ ‘เครือข่ายเบาหวาน พลังสู่ความสำเร็จ’ มอบให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพทั่วประเทศ

 ซาโนฟี่ สนับสนุนสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยจัดทำหนังสือ ‘เครือข่ายเบาหวาน พลังสู่ความสำเร็จ’ มอบให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพทั่วประเทศ

ซาโนฟี่ สนับสนุนสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยจัดทำหนังสือ ‘เครือข่ายเบาหวาน พลังสู่ความสำเร็จ’ มอบให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพทั่วประเทศ

ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) สนับสนุนสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ โดย ศ. เกียรติคุณ พญ. วรรณี นิธิยานันท์ (ที่สามจากขวา) นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย จัดทำหนังสือ ‘เครือข่ายเบาหวาน พลังสู่ความสำเร็จ’ มอบให้แก่ นพ. จักรกริช โง้วศิริ (ที่สี่จากซ้าย) รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และนพ. ณัฐพงศ์ วงศิวิวัฒน์ (ที่สี่จากขวา) รองอธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสมาคมโรคเบาหวานฯ ในการสนับสนุนความรู้ด้านกิจกรรมชมรมเบาหวานและการจัดเครือข่าย ตอกย้ำหนึ่งในพันธกิจของซาโนฟี่ที่มุ่งมั่นยกระดับการเข้าถึงการดูแลรักษาสุขภาพของผู้ป่วยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในงาน “วันเบาหวานโลก 2564” ณ ไอคอนสยาม เมื่อเร็วๆ นี้

หนังสือ ‘เครือข่ายเบาหวาน พลังสู่ความสำเร็จ’ ถือเป็นการถอดบทเรียนความสำเร็จของชมรมเบาหวานทั่วประเทศ การสร้างเครือข่าย ชมรมเบาหวานของสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ รวมถึงนวัตกรรมของ ชมรมเบาหวานต่าง ๆ ที่่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ตั้งแต่การป้องกันโรค การให้การดูแลผู้เป็นเบาหวาน และการปรับเปลี่่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตประจำวัน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เป็นเบาหวาน และเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายเครือข่ายเบาหวานและชมรมเบาหวานให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือ ‘เครือข่ายเบาหวาน พลังสู่ความสำเร็จ’ ได้ที่เว็บสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ https://www.dmthai.org/index.php/activities-and-news/news-pr/1129-2021-11-11-07-32-17 หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Share