“ดีป้า” คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ตอกย้ำความตั้งใจพัฒนาบริการดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

 “ดีป้า” คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564  ตอกย้ำความตั้งใจพัฒนาบริการดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

“ดีป้า” คว้า 2 รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ตอกย้ำความตั้งใจพัฒนาบริการดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน

ดีป้า ร่วมรับมอบรางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม จากรองนายกรัฐมนตรี ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ที่จัดโดย สำนักงาน ก.พ.ร.

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า 
ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีมติมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม

โดยผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ดีป้า ได้รับ 2 รางวัล ประกอบด้วย

1) รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

โดย ดีป้า ได้รับ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลดังกล่าวคือ โครงการการพัฒนาท่าเรืออัจฉริยะ (Smart Pier) จังหวัดภูเก็ต

2) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม รางวัลที่มอบให้หน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

โดย ดีป้า ได้รับ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลดังกล่าวคือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชน ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

สำหรับหน่วยงานทั้งหมดที่ได้รับการพิจารณาร่วมพิธีรับมอบรางวัลจาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และรับนโยบาย รวมถึงทิศทางการพัฒนาระบบราชการผ่านระบบออนไลน์

ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวทิ้งท้ายว่า การดำเนินงานทั้งหมดของ ดีป้า ล้วนมุ่งเน้นให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ตามแนวคิด ‘think faster and live better’ พร้อมเดินหน้าประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในที่สุด

Share