“PADA” สานต่อโครงการ CSR สู่สังคม พร้อมต่อยอดหลักสูตร เปิดประตูแห่งโอกาสสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 6

 “PADA” สานต่อโครงการ CSR สู่สังคม พร้อมต่อยอดหลักสูตร เปิดประตูแห่งโอกาสสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 6

“PADA” สานต่อโครงการ CSR สู่สังคม พร้อมต่อยอดหลักสูตร เปิดประตูแห่งโอกาสสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 6

PADA (Police Administration in Digital Age) หลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล เดินหน้าสานต่อโครงการ CSR มุ่งสร้างประโยชน์เพื่อสังคม ด้วยการนำบุคลากรประจำหลักสูตรจัดทำโครงการอาสาสู่ชุมชน มุ่งให้ประชาชนได้รับความปลอดภัย บนพื้นฐานของข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านงานต่างๆ ประกอบด้วย

  1. โครงการนางฟ้าอาสาสายตรวจ PADA ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เพื่อออกตรวจท้องที่ บ้านเรือน และชุมชน เพื่อป้องกันอาชญากรรม รวมทั้งได้ ทำการตรวจตู้แดงอัจริยะ (QR code) ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของ กองบัญชาการตำรวจนครบาล
  2. โครงการนางฟ้าอาสาจราจร PADA ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจร ช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ นอกจากนี้ นางฟ้าอาสา ยังได้ไปช่วยดูแลการจราจรช่วงเวลาหนาแน่น ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสายน้ำผึ้ง
  3. โครงการนางฟ้าอาสาสอบสวน PADA ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ แนะนำ สำหรับผู้ที่มาติดต่องานสอบสวน และงานอื่นๆ ของสถานีตำรวจ เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประทับใจ

โดยโครงการอาสาเพื่อสังคม จาก PADA เป็นการนำองค์ความรู้จากหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล ในการอบรมตลอด 5 รุ่นที่ผ่านมา สร้างเครือข่าย และเชื่อมโยงความปลอดภัยในโลกแห่งออนไลน์สู่ความเป็นจริง พร้อมเดินหน้าเปิดประตูแห่งโอกาสสู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 6

PADA Course เป็นหลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล (Police Administration in Digital Age) ที่ให้ความรู้ด้านแนวโน้ม ทิศทาง และสภาพสังคมดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลง เพื่อการเตรียมความพร้อมและการสร้างสันติสุขของสังคมในยุคดิจิทัล โดยการสร้างเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีตำรวจเป็นแกนกลางในการรักษาสันติสุขอันเป็นปฐมบทของความอยู่ดีกินดีและความเจริญรุ่งเรืองของสังคม  มุ่งเน้นการให้ความรู้ในด้าน “โอกาส” ที่มาพร้อมกับ “อุปสรรค” ในการประกอบธุรกิจและการดำรงชีพในสังคมดิจิทัล นอกจากนี้ PADA ยังเป็นหลักสูตรที่ใส่ใจในรายละเอียดทุกขั้นตอน โดยเอาปัญหาของสังคมในยุคดิจิทัลและความต้องการของผู้เรียน (insight) เป็นที่ตั้ง พิถีพิถันในการออกแบบหลักสูตรทุกขั้นตอน พร้อมทั้งคัดเลือกวิทยากรจากผู้รู้จริงและรู้ลึกในแต่ละด้านโดยมีลักษณะความเป็นโค้ช (coach) มากกว่าเป็นผู้บรรยาย (lecturer) ที่สามารถตอบคำถามเชิงลึกได้ทุกแง่ทุกมุม เพื่อให้คุณได้เติมเต็มองค์ความรู้ที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption รวมถึงมีการผสานเครือข่ายและกิจกรรมสานสัมพันธ์ที่อบอุ่นและเต็มอิ่มอารมณ์แห่งความสุขที่มาพร้อมกับมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างง่ายดาย

ทั้งนี้ PADA Course จึงเหมาะกับผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักการเมือง สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ หลักสูตรการบริหารงานตำรวจในยุคดิจิทัล (PADA) รุ่นที่ 6 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2563 การอบรมจะมีขึ้นในทุกวันพุธ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 5 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 

ผู้สนใจสามารถสมัคร และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Register :

Inbox :

Line@ :

Website :

Youtube :

E-mail : padacourse@gmail.com

Tel : 087-233-8000

 

Share