เซ็นทรัล รีเทล ปั้น “จริงใจ Farmers’ Market” ชูแนวคิด CSV มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย สร้างรายได้คืนสู่ครัวเรือนไทยแล้วกว่าพันล้านบาท

 เซ็นทรัล รีเทล ปั้น “จริงใจ Farmers’ Market” ชูแนวคิด CSV มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย   สร้างรายได้คืนสู่ครัวเรือนไทยแล้วกว่าพันล้านบาท

เซ็นทรัล รีเทล ปั้น “จริงใจ Farmers’ Market” ชูแนวคิด CSV มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อย สร้างรายได้คืนสู่ครัวเรือนไทยแล้วกว่าพันล้านบาท

จริงใจ Farmers’ Market ภายใต้การดูแลของ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล กรุ๊ป ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรในท้องถิ่นและภาคประชาชน โดยวางคอนเซ็ปต์ให้เป็นตลาดผักผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ และ อาหารท้องถิ่นจากเกษตรกรในท้องถิ่น เพื่อจำหน่ายให้กับคนในจังหวัด โดยจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง เราต้องการสนับสนุนและขับเคลื่อนให้เกษตรกรไทยมีรายได้ จึงได้เปิดพื้นที่ในการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย ให้ได้ค้าขายสินค้าคุณภาพส่งตรงถึงผู้บริโภคทั้งช่องทางออฟไลน์-ออนไลน์ เพื่อช่วยเกษตรกรท้องถิ่นพัฒนาผลผลิตตั้งแต่ต้นจนถึงปลายน้ำ

ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า “จากความตั้งใจของเซ็นทรัล รีเทล ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยการสร้างรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างชุมชน และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด Creating Shared Value (CSV) เพื่อสร้างคุณค่าและการเติบโตร่วมกันทั้งธุรกิจและสังคม (Inclusive growth) นำมาสู่จุดเริ่มต้นในการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีอาชีพ รายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยเราได้ใช้ศักยภาพ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และองค์ความรู้ต่างๆ ในการทำงานร่วมกันกับเกษตรกรอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง เพื่อเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร จนสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นรูปธรรม และต่อยอดมาเป็นโครงการ ตลาดจริงใจ Farmers’ Market ที่ชูจุดเด่นเรื่องการคัดสรรผักผลไม้ปลอดภัย ปลอดสารพิษ มาวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือของเซ็นทรัล รีเทล ได้เป็นผลสำเร็จ ทำให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าได้โดยตรงกับผู้บริโภค และสามารถสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและเกษตรกรไปแล้วกว่า 1,094 ล้านบาท ทั้งยังเป็นตลาดต้นแบบที่ปลอดถุงพลาสติก 100% โดยได้เริ่มสาขาแรกที่    ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี เมื่อปี พ.ศ.2561 จนประสบความสำเร็จ และกลายเป็นโมเดลต้นแบบในหลายพื้นที่ทั่วไทย โดยในปี 2565 มีตลาดจริงใจ Farmers’ Market ทั้งหมด 33 สาขาใน 28 จังหวัด รวม 9,696 ครัวเรือน สร้างยอดขายถึง 250 ล้านบาท พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2566 ตลาดจริงใจ Farmers’ Market จะมีทั้งสิ้น 39 สาขา ใน 34 จังหวัดทั่วไทย และครอบคลุม 10,360 ครัวเรือน”

โดยปัจจุบันมีตลาดจริงใจ Farmers’ Market ทั้งหมด 33 สาขา 28 จังหวัด มี 2 สาขาในกรุงเทพฯ เป็นต้นแบบสำคัญ ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา นำเสนอจำหน่ายสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หมุนเวียนสินค้าที่หลากหลายที่สุดตลอดทั้งปีเพื่อยกระดับสินค้า GI รวมถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนของแต่ละจังหวัดในการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ทีม ‘เซ็นทรัล ทำ’ จะร่วมต่อยอดองค์ความรู้ โดยศึกษาผลผลิต รวมถึงส่งเสริมช่องทางการจัดจำหน่าย ส่งถึงมือผู้บริโภคผ่านช่องทางการตลาดของกลุ่มเซ็นทรัล ยกระดับความเข้มแข็งของชุมชนและเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสหกรณ์เกษตรฯ ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดง Showcase ของ โครงการเซ็นทรัล ทำ โดยแบ่งออกเป็น 8 โครงการเด่นของ Central Tham และบูธ TOCA สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย by TAT บริเวณอีเดน 1-2 ได้แก่

1) ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สหกรณ์การเกษตรยั่งยืนเม่ทา จ.เชียงใหม่

(มันหวานญี่ปุ่น)

2) ศูนย์เรียนรู้พัฒนาผลผลิตการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจ

บ้านเทพพนา จ.ชัยภูมิ (ทุเรียนโอโซน)

3) ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาด้านหัตถศิลป์และวัฒนธรรมพื้นถิ่น วิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี จ.ตรัง

(ผ้าทอนาหมื่นศรี)

4) ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ และการจัดการสิ่งแวดล้อม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตร            อินทรีย์ตำบลบัวใหญ่ จ.น่าน (ฟักทองอินทรีย์)

5) ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิท             จ.สุรินทร์ (ผลผลิตอินทรีย์)

6) ศูนย์เรียนรู้สวนป่าประดู่ เกษตรยั่งยืน และสมุนไพรพื้นถิ่นภาคใต้ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านรถจิ๊ป

ต.วัดประดู่ จ.สุราษฎร์ธานี (ผลผลิตอินทรีย์)

7) อาคารแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชน วิสาหกิจชุมชนถนอมอาหารจากปลาบ้านตราชู จ.สิงห์บุรี   (ปลาช่อนแดดเดียว)

8) โครงการท่องเที่ยววิถีเกษตรสไมล์เมล่อน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเมล่อนหมู่ใหญ่ร่วมใจพัฒนา จ.อยุธยา (เมล่อน)

9) บูธสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย หรือ TOCA by TAT

ในโซน อีเดน 3 ยังมี Central Tham Exhibition พบกับความเป็นมาโครงการ เซ็นทรัล ทำ ของกลุ่มเซ็นทรัล ที่มุ่งเน้นในการลดความเหลื่อมลํ้า ให้โอกาสทุกคนในสังคม พัฒนาด้านการศึกษาสู่การเป็น ศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้มั่นคง แบ่งปันความรู้ทักษะต่าง ๆ สนับสนุนช่องทางการขายและสื่อสารทางการตลาด พร้อมการรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่โลกสีเขียว ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนสู่การท่องเที่ยวยั่งยืนโครงการสมุยโมเดล ที่ตอกย้ำ ‘พลังของการลงมือทำ’ ได้อย่างแท้จริง พร้อมลิ้มรสกาแฟภูชี้เดือน จ.เชียงราย จากร้าน Good Goods และเพลิดเพลินกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินค่าย SpicyDisc ที่เวทีใหญ่ โซน Eden 1 ได้ทุกวันตลอดช่วงการจัดงาน

ทั้งนี้ เซ็นทรัล ทำ ได้ต่อยอดโครงการจริงใจ Farmers’ Market ด้วยการจัดงาน “จริงใจ…มาหานคร”        อีเวนต์ชวนช้อปชวนกินสุดยิ่งใหญ่ใจกลางมหานครกรุงเทพฯ เป็นปีที่ 2 ยกขบวนสินค้าผลผลิตทางการเกษตรจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย ทั้ง ผักผลไม้ปลอดสารพิษ ผลผลิตแปรรูป งานหัตกรรม และ ของดีประจำท้องถิ่นมากกว่า 1,000 รายการส่งตรงจากเกษตรกรไทยจาก 33 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 50 บูธกว่า 60 ชุมชน โดยงานนี้ได้ต่อยอดความสำเร็จด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อช่วยให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้ที่ยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน 2566 ณ โซน Eden 1, 2 และ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Share