สคช. ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตอกย้ำองค์กร โปร่งใส ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

 สคช. ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตอกย้ำองค์กร โปร่งใส ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

สคช. ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ตอกย้ำองค์กร โปร่งใส ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาววรชนาธิป จันทนู นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาสถาบันฯ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ ผ่านแคมเปญไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ลานกิจกรรม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช.

 

นายนคร กล่าวว่า จากคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ประจำปี 2565 จาก 180 ประเทศทั่วโลก พบว่า ประเทศไทยได้ 36 คะแนน จัดอยู่ในอันดับที่ 101 ของโลก ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้สำคัญที่จะต้องตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง การทุจริตนับเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่ง ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงทรัพยากรและโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ ผู้นำขององค์กรต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างในเรื่องการละเว้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่นด้วยความจริงใจ และไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตในทุกระดับ กิจกรรมในวันนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ ทางด้านคุณธรรม ให้กับผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กร พร้อมร่วมแสดงพลังต่อต้านการทุจริต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความโปร่งใสในการทำงานของ สคช. เพื่อให้สาธารณชนได้รับรู้และตรวจสอบได้

 

นายสุรพล ยังได้กล่าวนำประกาศเจตนารมณ์ เพื่อส่งเสริมการปลูกจิตสำนึก และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต 8 ข้อ เริ่มจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการยึดหลักมาตรฐาน และขั้นตอนอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล โดยคำนึงถึงภารกิจที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน การแก้ไขปัญหาต่อการทุจริต ด้วยการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และปรับปรุงการทำงาน ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ต้องมีความคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ ด้านการใช้อำนาจ โดยคำนึง 4 หลักสำคัญคือชอบด้วยกฎหมาย สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และพอเหมาะสมควรได้สัดส่วนพอดี ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่มีกระบวนการกำกับ ตรวจสอบได้ การเปิดเผยข้อมูล ที่ต้องครบถ้วน มีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน และข้อสุดท้ายคือการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่รับ ไม่ให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

นอกจากนี้คณะผู้บริหาร ยังร่วมกันลงนามประกาศเจตนารมณ์ แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ประเทศไทยมีการบริหารราชการภายใต้หลักคุณธรรมและความโปร่งใส ก่อนหน้านี้ สคช. ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับ AA ได้ 97.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยได้มีคะแนนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต 100 คะแนนเต็ม จัดอยู่ในลำดับที่ 2 ของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดนายกรัฐมนตรี และอยู่ในลำดับที่ 5 จาก 57 หน่วยงานองค์การมหาชนทั้งหมด และคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการต่อต้าน และป้องกันการทุจริต เพื่อเป็นองค์กรที่โปร่งใสต่อไป

Share