ทรู เตรียมออกหุ้นกู้ 4 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.15 – 4.30% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อ [15-17] มีนาคม 2565

 ทรู เตรียมออกหุ้นกู้ 4 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.15 – 4.30% ต่อปี  เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อ [15-17] มีนาคม 2565

ทรู เตรียมออกหุ้นกู้ 4 ชุด ชูดอกเบี้ย 3.15 – 4.30% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อ [15-17] มีนาคม 2565

กลุ่มทรู มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าธุรกิจเทคคอมปานี รองรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคชาวไทย และเติมเต็มความต้องการของภาคธุรกิจในทุกอุตสาหกรรรม เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ TRUE แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด อายุหุ้นกู้ตั้งแต่ 3 ปี ถึง 5 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.15-4.30% ต่อปี โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ [15-17] มีนาคม 2565 ผ่านธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย และทหารไทยธนชาต โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู มุ่งสู่เทคคอมปานี ตอกย้ำผู้นำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัลครบวงจรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้คะแนน DJSI สูงสุดของโลก ในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรให้เติบโตไปด้วยกันกับคนไทยและประเทศไทย  เตรียมออกหุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด ใช้ในการชำระหนี้สินภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทฯ  โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ [11] กุมภาพันธ์ 2565 คาดว่าจะสามารถเปิดจองซื้อและให้ผู้ลงทุนขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันที่ [15-17] มีนาคม 2565

หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เตรียมเสนอขายจำนวน 4 ชุด ดังนี้

  1. หุ้นกู้ชุดที่1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.15-3.25%] ต่อปี
  2. หุ้นกู้ชุดที่2 อายุ 4 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ [3.55-3.65%] ต่อปี
  3. หุ้นกู้ชุดที่3 อายุ 5 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.00-4.05%] ต่อปี
  4. หุ้นกู้ชุดที่4 อายุ 5 ปี 9 เดือน ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ [4.20-4.30%] ต่อปี

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล และร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 5 แห่ง ได้แก่

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร.1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร.02 888 8888 กด 819 โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest (ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา)
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.02 777 6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป SCB Easy
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.02 626 7777 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน แอป CIMB Thai Digital Banking
  • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.1428 กด#4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
Share