กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมนักออกแบบ จัดแคมเปญ “DEmark Award 2021” ขยายฐานงานนักออกแบบไทยสู่สากล

 กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมนักออกแบบ จัดแคมเปญ “DEmark Award 2021” ขยายฐานงานนักออกแบบไทยสู่สากล

กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมนักออกแบบ จัดแคมเปญ “DEmark Award 2021” ขยายฐานงานนักออกแบบไทยสู่สากล

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หรือ DITP เตรียมจัดงานประกวดและตัดสินรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2564 หรือ รางวัล Design Excellence Award 2021 (DEmark)

DEmark Award จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด REGENERATIVE DESIGN FOR THE NEXT สะท้อนดีไซน์ เชื่อมวิถีใหม่ เปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่านโยบายของกระทรวงพาณิชย์ เน้นพัฒนาศักยภาพทางการตลาดให้กับภาคการผลิต และภาคบริการ ทั้ง SME และ Micro SME ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของตนเองด้วยการออกแบบสร้างสรรค์ การใช้นวัตกรรม รวมไปถึงการสร้างแบรนด์ โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” นำความต้องการยุควิถีใหม่มาเป็นแนวทางการพัฒนาธุรกิจ ได้แก่ BCG / Social Enterprise / Digital Transformation เป็นต้น  โดยกรม ฯ มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ และขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการของไทย ซึ่งรางวัล Design Excellence Award (DEmark) เป็นเวทีประกวด ที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา ต่อยอด แข่งขัน ด้านการออกแบบ และนำเสนอผลงานสู่สากล มีความสำคัญในฐานะรางวัลด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับประเทศ และเป็นที่รู้จักในวงกว้าง อีกทั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมทั้งยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก

ในระหว่างปี 2551 -2563  มีสินค้าได้รับรางวัล DEmark  893  รายการ (ปี 2563 ได้รับรางวัล DEmark  72  รายการ )  มีผลงาน DEmark ได้รับรางวัล G-Mark จากประเทศญี่ปุ่น 464 รายการ และมีผู้ประกอบการไทยได้รับรางวัลการออกแบบของไต้หวัน (Golden Pin Design Award 2020) 19 รายการ

จากวิกฤติโควิด-19 ทั่วโลก ทำให้ความต้องการของตลาดเปลี่ยนไป ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรวมถึงมีการนำเทคโนโลยี ดิจิทัล IOT หรือ AI มาใช้ ซึ่งนำมาสู่ Theme ในปีนี้  คือ REGENERATIVE DESIGN FOR THE NEXT สะท้อนดีไซน์ เชื่อมวิถีใหม่ “ปฏิรูปกระบวนการออกแบบโดยให้คุณค่าและความสำคัญกับความต้องการในการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไป ตอบโจทย์วิถีใหม่ของผู้คนในโลกที่ทุกคนต้องปรับตัว (Next Normal) ”

โดยกรมฯ ได้รับความร่วมมือจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของ ญี่ปุ่น (JETRO) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล รวมทั้งให้ความร่วมมือในด้านอื่น ๆ เพื่อให้รางวัลได้มาตรฐานในระดับสากล และในปีนี้ มีความร่วมมือกับรางวัล Golden Pin Design Award ของไต้หวัน ร่วมส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมเป็นกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลผ่านทางออนไลน์ รวมทั้งให้สิทธิ์ผลงานไทยสมัครเข้ารับรางวัล 70 ผลงานแรก ไม่เสียค่าใช้จ่าย

DEmark Award  ประกอบด้วยรางวัลใน  7  สาขา

  • กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)
  • กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items)
  • กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion / Apparel / Jewelry / Textile / etc.)
  • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล (Home Appliances/Smart Product-Service Solutions/ User-Oriented IOTs/ Wearables, Automated Services, Medical & Health Design, Sustainable Innovation, Etc.)
  • กลุ่มผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
  • กลุ่มผลงานกราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)
  • กลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายในที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า พื้นที่ทางานร่วมกัน อาคารชุด (Hotel / Restaurant / Cafe / Retail Shop / Co-Working Space /Condominium Project)

คุณสมบัติผลงาน โดยมีหลักเกณฑ์การรับสมัครผลงาน ดังนี้

 เป็นผลงานไทยหรือผลงานต่างชาติที่ออกแบบโดยนักออกแบบไทย/บริษัทไทย หรือ เป็นผลงานที่ออกแบบโดยนักออกแบบต่างชาติให้กับบริษัทไทย

 เป็นผลงานที่ผลิตในระบบอุตสาหกรรม หรือ หัตถอุตสาหกรรม ตามที่กำหนด

 เป็นผลงานชิ้นเดียว หรือผลงานที่เป็นชุด (SERIES)

 เป็นผลงานที่มีวางจำหน่าย และมีผลในเชิงพาณิชย์ ในตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 เป็นนักออกแบบไทย หรือ เป็นนิติบุคคลที่มีการจดทะเบียนในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละ 50

 ผู้สมัครที่เป็นนักออกแบบ หรือ บริษัทออกแบบ ต้องมีหนังสือให้ความยินยอม/มอบอำนาจจากเจ้าของสินค้า/ผลงาน/ผลิตภัณฑ์ และสามารถส่งชื่อนักออกแบบได้ ทั้งในรูปแบบบริษัทออกแบบ กลุ่มนักออกแบบ ทีมนักออกแบบในบริษัท หรือ นักออกแบบอิสระ

 ผู้สมัคร 1 ราย สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่ไม่เกิน 5 ผลงาน และต้องเตรียมเอกสารการสมัครและเอกสารประกอบต่าง ๆ ครบทุกผลงาน

 ผู้สมัครกลุ่มผลงานการออกแบบตกแต่งภายใน (Hotel / Restaurant / Cafe / Retail Shop / Co-Working Space / Condominium Project) จะต้องมีเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

– ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

– ใบอนุญาตประกอบธุรกิจการตามประเภทของธุรกิจที่ส่งเข้าร่วมประกวด

 เป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ของกิจการที่ดีและไม่มีประวัติเสียหายในการส่งออก เช่น ไม่มีพฤติกรรม การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือ มีเจตนาลอกเลียนแบบสินค้าของผู้อื่น หรือ ไม่เคยได้รับการร้องเรียน ภายใน 3 ปีก่อนวันปิดรับสมัครขอรับรางวัล ทั้งนี้ หากมีการร้องเรียนและมีข้อยุติแล้วให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการต่อไป โดยกรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนหรือเรียกรางวัลคืนหากปรากฏในภายหลังว่าผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสม หรือมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น สามารถใช้โลโก้ DEmark ในการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศผ่านการโฆษณาในสื่อต่าง ๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับรางวัล DEmark จะได้เข้ารอบ 2 ของการประกวดรางวัล G-Mark ประเทศญี่ปุ่นโดยทันที และในปีนี้ยังได้รับความร่วมมือกับรางวัล Golden Pin Design Award ของไต้หวัน ให้สิทธิ์ผลงานไทยสมัครประกวดรางวัล Golden Pin Design Award จำนวน 70 ผลงานแรกไม่เสียค่าใช้จ่าย

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยส่งสินค้า/บริการเข้าร่วมโครงการ  เพื่อประโยชน์ในทางการค้า และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจต่อผู้ได้รับรางวัลเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศ

นักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ที่สนใจเข้าร่วมโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีปี 2564 สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร 061 032 6594 , 082 954 5965 หรือ 0 2507 8278 Email : demark@demarkaward.net

Share