กรุงไทย ผนึกกำลัง ISMED เสริมแกร่ง SME พลิกธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืน

 กรุงไทย ผนึกกำลัง ISMED เสริมแกร่ง SME พลิกธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืน

กรุงไทย ผนึกกำลัง ISMED เสริมแกร่ง SME พลิกธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทย ผนึกกำลัง สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ส่งเสริมทักษะความรู้ในการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME ยกระดับศักยภาพธุรกิจ ให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน พลิกธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืนในระดับสากล

วานก่อน (17 มิ.ย.67) นายพิตรพิบูล ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) กล่าวว่า ISMED มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาธุรกิจ SME ด้วยการขับเคลื่อนองค์ความรู้ การประสานเครือข่ายระดับสากล รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาพร้อมเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ผ่านมา ได้ร่วมมือกับพันธมิตรผลักดันผู้ประกอบการกว่า 555,000 ราย เปิดประตูสู่โลกธุรกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 2,241 ล้านบาท สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ในการส่งเสริมลูกค้าผู้ประกอบการ SME ของธนาคารกรุงไทย เพื่อก้าวสู่ตลาดโลกอย่างมั่นคง ซึ่งเป็นภารกิจหลักของ ISMED โดยเตรียมองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวทันและนำไปต่อยอดธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

นายวีระพงศ์ ศุภเศรษฐ์ศักดิ์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ชั้นนำของประเทศ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจ ภายใต้ความตั้งใจที่จะขับเคลื่อน “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน” ซึ่งได้ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่อง อาทิ สินเชื่อกรุงไทย SME รักกันยาวๆ สนับสนุนวงเงินเพื่อขยายกิจการให้กับผู้ประกอบการ SME อัตราดอกเบี้ยพิเศษ วงเงินกู้สูงสุด 75 ล้าน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี และ สินเชื่อกรุงไทยเพื่อความยั่งยืน (ESG) สนับสนุนธุรกิจ SME ที่ปรับตัวรับเทรนด์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ครอบคลุมการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อลดการใช้พลังงาน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวงเงินสูงสุด 100% ของมูลค่าการลงทุน ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

สำหรับความร่วมมือระหว่าง ธนาคารกรุงไทย และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ SME มุ่งเสริมขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเสริมแกร่งลูกค้าผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ที่ผ่านมาธนาคารได้ร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ในหลายรูปแบบ อาทิ โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ Thai SME-GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย กิจกรรมการออกบูธจำหน่ายสินค้า ผ่านระบบ BDS ซึ่งเป็นกิจกรรมในลักษณะร่วมจ่าย (Co-payment) การสนับสนุนลูกค้าของธนาคารเข้าร่วมประกวดรางวัลต่างๆ เช่น รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ของสถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งมีมายาวนานกว่า 20 ปี และรางวัล ISMED Top MSMEs Achievement Award ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเติบโตอย่างมีศักยภาพ มีนวัตกรรม และเติบโตอย่างยั่งยืน

ล่าสุด ธนาคารกรุงไทย ได้จับมือกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยกำหนดแผนพัฒนาร่วมกันในการสร้างองค์ความรู้ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการอบรมเพื่อผู้ประกอบการ SME ที่เป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทยโดยเฉพาะ โดยเนื้อหาจะเป็นการเติมองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ เน้นเรื่องของความยั่งยืนขององค์กรเป็นหลัก และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่การเสริมสร้างความรู้พื้นฐาน จนสามารถนำองค์ความรู้ในการเรียนมาจัดทำรายงานความยั่งยืนขององค์กร และนำไปใช้ได้จริงตามกรอบของ ESG Model เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากล เพิ่มโอกาสการเข้าถึงช่องทางการตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือของ 2 องค์กรในครั้งนี้ มุ่งสู่เป้าหมายเพื่อยกระดับ SME ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงไทย ยังพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการจัดการธุรกรรมการเงินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ ด้วย Krungthai BUSINESS ดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์การทำธุรกรรมทางการเงินแบบครบวงจร (Total Digital Platform) ตั้งแต่การชำระและรับชำระเงินแบบครบวงจร พร้อมเชื่อมต่อกับการบริการจัดการวงเงินสินเชื่อ บริการขอออกหนังสือค้ำประกัน รวมไปถึงบริการธุรกรรมการค้าต่างประเทศ มั่นใจด้วยระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานสากล รวมถึงใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะเข้ามาช่วยจัดการเงินให้ธุรกิจแบบไร้รอยต่อและระบบตัวช่วยแนะนำบริการโอนเงินที่เหมาะสมกับวงเงินและความคุ้มค่าของต้นทุนธุรกิจให้อัตโนมัติ พร้อมด้วย บริการจัดการบัญชีและการเงินเพื่อองค์กร “Cloud ERP” มุ่งเน้นช่วยผู้ประกอบการ SME ลดภาระงานเอกสาร ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ลดการนำส่งเอกสารในรูปแบบกระดาษไปยังคู่ค้า เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลได้ ช่วยให้ธุรกิจจัดทำบัญชีได้สะดวก ป้องกันข้อผิดพลาดในการบันทึกข้อมูล โดยสามารถบันทึกบัญชีบนระบบ ERP พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลและธุรกรรมทางการเงิน โอน จ่าย พร้อมบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการอย่างครบวงจร เพื่อช่วยพลิกธุรกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการ ติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำนักงานธุรกิจทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111

Share