CFARM เปิดเทรด mai เพิ่มขึ้น 14.81% พร้อมเดินหน้าพัฒนาฟาร์ม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

 CFARM เปิดเทรด mai เพิ่มขึ้น 14.81% พร้อมเดินหน้าพัฒนาฟาร์ม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

CFARM เปิดเทรด mai เพิ่มขึ้น 14.81% พร้อมเดินหน้าพัฒนาฟาร์ม เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

นายชูรัตน์ จึงธนสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน) หรือ CFARM ประกอบธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้กับคู่สัญญาในรูปแบบเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคา  เปิดเผยว่า ภายหลังจากการระดมทุนบริษัทมีแผนลงทุนดังนี้ 1. เพื่อก่อสร้างฟาร์ม ปรับปรุงโรงเรือน อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์ โดยภายในปี 69 โดยบริษัทมีแผนเพิ่มจำนวนโรงเรือนในการเลี้ยง ปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2.เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ และ 3.คืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบางส่วน ซึ่งบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการขยายธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตได้อย่างมีนัยสำคัญ

โดยปัจจุบัน CFARM มีจุดเด่นคือประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของกลุ่มผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร ที่สืบทอดกิจการกันรุ่นต่อรุ่นตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี มีการพัฒนาระบบการผลิตให้ทันสมัย และมีความพร้อมในการดำเนินงานสม่ำเสมอ จึงมีความชำนาญในการเลี้ยงไก่เนื้อให้ได้คุณภาพตรงตามมาตรฐาน และมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับคู่สัญญาทุกรายเรื่อยมา โดยทุกฟาร์มได้รับการรับรองเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อจากกรมปศุสัตว์ จนกลายเป็นหนึ่งในผู้เลี้ยงไก่เนื้อชั้นนำของประเทศไทย ด้วยกำลังการผลิตเลี้ยงไก่ประมาณ 15.9 ล้านตัวต่อปี

“เนื่องจากมีความมั่นใจในปัจจัยพื้นฐานของบริษัท พร้อมกันนี้ยังได้ประเมินภาพรวมอุตสาหกรรมไก่เนื้อ ที่ในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และยังมีความต้องการบริโภคเนื้อไก่มีแนวโน้มเติบโตตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับเกษตรกรมีการบริหารจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน และมีการควบคุมเฝ้าระวังโรคระบาดได้ดี ปศุสัตว์ไก่เนื้อมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายการผลิตเพื่อให้ตอบสนองความต้องการภายในประเทศที่เพิ่มมากขึ้นทั้งธุรกิจอาหารและการท่องเที่ยว ขณะที่ความต้องการของตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันทำให้มีปริมาณการส่งออกที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง” นายชูรัตน์กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2565-2566 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวม 228.70 ล้านบาท และ 240.99 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิ 21.97 และ 30.49 ล้านบาท ตามลำดับ และบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงเงินสำรองอื่นตามที่บริษัทกำหนด จึงมั่นใจว่า CFARM จะมีโอกาสขยายธุรกิจได้อีกมากในอนาคต

Share