กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566 เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,324 ล้านบาท ยอดขายจากช่องทางธนาคารโตขึ้นกว่า 16%

 กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566  เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,324 ล้านบาท ยอดขายจากช่องทางธนาคารโตขึ้นกว่า 16%

กรุงเทพประกันชีวิต เผยผลดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566 เบี้ยประกันภัยรับปีแรก 1,324 ล้านบาท ยอดขายจากช่องทางธนาคารโตขึ้นกว่า 16%

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยผลการดำเนินการไตรมาสที่ 2 ปี 2566 มีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกทั้งสิ้น 1,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยช่องทางการขายผ่านธนาคารได้รับการตอบรับที่ดี มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 พร้อมตอกย้ำการดำเนินธุรกิจ ตามแผนกลยุทธ์ในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยการเสริมความแกร่งใน 6 มิติ

นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงาน ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ว่า กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกทั้งสิ้นจำนวน 1,324 ล้านบาทในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน  โดยเบี้ยประกันภัยรับปีแรกในช่องทางธนาคารเพิ่มขึ้นร้อยละ 16 ขณะที่ช่องทางตัวแทนมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกลดลงร้อยละ 10 สำหรับเบี้ยประกันภัยรวมในไตรมาส 2 ปี 2566 มีจำนวน 7,060 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า เนื่องจากเบี้ยประกันภัยรับปีต่อที่ลดลง โดย 6 เดือนแรกของปี 2566 บริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับรวมจำนวน 15,856 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 327,884 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2565 ที่ร้อยละ 4.3 ทั้งนี้สินทรัพย์ลงทุนและเงินสดคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 97 ของสินทรัพย์รวม ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 นี้ บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานทั้งสิ้น 789 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 จากไตรมาส 2 ปี 2565 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบไตรมาสที่แล้ว  ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR) ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 2566 ที่ระดับร้อยละ 375

ในปี 2566 บริษัทยังคงดำเนินการตามทิศทางการดำเนินธุรกิจที่กำหนดไว้ใน 3 ปี คือ ปี 2565-2567 ในการเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติต่าง ๆ ได้แก่

มิติด้านสุขภาพ ที่เน้นการบริการด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ ทั้งผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ เพรสทีจ เฮลธ์ (Prestige Health) แฮปปี้ เฮลธ์ (Happy Health) และ แวลู เฮลธ์ (Value Health) ตลอดจนการพัฒนาระบบนิเวศน์ด้านสุขภาพ (Health Ecosystem) ที่ได้รับความสนใจมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้จัดทำกิจกรรมการตลาดผ่านแคมเปญโฆษณาเพื่อสนับสนุนการทำตลาดประกันสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

มิติด้านความมั่นคง เน้นตอบความต้องการของประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะแบบประกันประเภทสะสมทรัพย์และประกันควบการลงทุน สำหรับการวางแผนเพื่อเป้าหมายในชีวิตโดยมีที่ปรึกษาทางการเงินและระบบทำงานที่ตอบโจทย์เป้าหมายชัดเจน

มิติด้านดิจิทัล รองรับการก้าวสู่สังคมดิจิทัลในอนาคต โดยมีแอปพลิเคชันสำหรับลูกค้า BLA Happy Life App และ Bangkok Life GMC App เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมต่าง ๆ โดยมีการเชิญชวนให้ลูกค้าดาวน์โหลดแอป BLA Happy Life เพื่อความสะดวกในการใช้บริการและรับสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า

มิติด้านการขาย การให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของช่องทางขายซึ่งจะเน้นการพัฒนาและสร้างตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ ควบคู่กับการสร้างความแข็งแกร่งในช่องทางธนาคารและพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง

และ มิติด้านความรับผิดต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ผ่านการให้ความรู้ทางการด้านเงินเพื่อวางแผนชีวิตให้มั่นคง ความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นขยายบทบาทในการช่วยเหลือสังคม และให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยจิตสำนึกการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Share