SYS ได้รับการรับรอง “มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 2564” ยกเป็นต้นแบบธุรกิจสีขาวต่อเนื่อง ปีที่4

 SYS ได้รับการรับรอง “มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 2564”  ยกเป็นต้นแบบธุรกิจสีขาวต่อเนื่อง ปีที่4

SYS ได้รับการรับรอง “มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 2564” ยกเป็นต้นแบบธุรกิจสีขาวต่อเนื่อง ปีที่4

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์มานานกว่า 25 ปีได้รับการคัดเลือกมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2564 ประเภทธุรกิจที่ได้รับการต่ออายุหนังสือรับรอง และก้าวเข้าสู่การเป็นธุรกิจธรรมาภิบาลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยยกให้เป็นต้นแบบธุรกิจสีขาวที่จะเป็นแบบอย่างให้ธุรกิจอื่นๆต่อไป

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกาศรายชื่อธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2564 ซึ่งธุรกิจที่ผ่านการประเมิน จะได้รับหนังสือรับรองและตราเครื่องหมายรับรอง “มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ” จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง เป็นระยะเวลา 3 ปี นอกจากนี้ ยังจะได้รับสิทธิในการระบุข้อความรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจบนหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งจะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้า อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ธุรกิจรายอื่น

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS 
นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS

นายเจษฎา ปลั่งมณี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS เผยว่า “ SYS ได้ดำเนินธุรกิจมานานมากกว่า 25 ปี ด้วยความโปร่งใส ยึดหลักนิติธรรม และคุณธรรมในการบริหารงาน โดยปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด มีการกำหนดเรื่องของธรรมาภิบาลเป็นนโยบายหลักขององค์กร เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ SYS ยังได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด”

“ขอขอบคุณกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ได้จัดกิจกรรมการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ อย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้ภาคธุรกิจมุ่งมั่นที่จะบริหารกิจการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งหากทุกธุรกิจยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน ก็จะเป็นพลังสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน”

Share